Publicador de continguts

Renovació del cens de peticionaris dels mercats municipals temporals 2023 -no artesanals-

D’acord amb la Provisió dictada per Batlia en data 03-08-2023, i conformement amb les previsions contingudes al Títol I de les vigents Normes i barems dels mercats municipals temporals per a l’adjudicació d’autoritzacions d’ocupació (reglament aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30/9/1999 i publicat en BOCAIB núm. 139, de 6/11/1999), es fa públic, perquè se’n tingui general coneixement, que el termini de presentació de sol·licituds per integrar el Cens de peticionaris per cobrir eventuals llocs de venda vacants als mercats temporals municipals de Pere Garau (exterior), Santa Catalina (Soler), Son Ferriol, S’Arenal, Can Pastilla, Sa Vileta (Pl.Tarent), Coll den Rabassa, Rafal Nou, Meravelles i Son Fuster, serà de l’1 al 30 de setembre de 2023, (ambdós inclosos). Es dóna així compliment a les previsions de renovació del cens cada dos anys contingudes a l’esmentat Reglament, amb subjecció als principis de publicitat i concurrència.  

Les persones interessades en ser incloses en el nou cens han d’emplenar una sol·licitud normalitzada i adjuntar-hi els documents que justifiquin les circumstàncies que s’hi manifestin. Aquesta sol·licitud normalitzada, juntament amb el full informatiu, es troba a la pàgina web de l’Ajuntament www.palma.cat  i a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) ubicades als següents indrets: av. de Gabriel Alomar, 18 (OAC Avingudes); plaça de Santa Eulàlia, 9 (OAC Cort); c. de Pere Llobera, 9 (OAC Pere Garau); av.d’ Amèrica, 11 (OAC S’Arenal); c. de l’Emperadriu Eugènia, 6 (OAC S’Escorxador); c. de Margaluz, 30 (OAC Sant Agustí); av. de Sant Ferran, 42 (edifici Policia Local – OAC Sant Ferran); av. del Cid, 8 (OAC Son Ferriol), i camí de la Vileta, 40, (OAC Son Moix – accés Edifici Palau de esports).

La sol·licitud normalitzada emplenada i amb els documents que s’hi adjuntin s’han de presentar presencialment en els registres de qualsevol OAC o telemàticament a la seu electrònica, d'acord amb l'art. 14 de la Llei 39/2015 (LPAC).

Es valoraran les peticions mitjançant l’aplicació dels barems preferencials prevists en el Títol I del Reglament municipal esmentat.