Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Llista definitiva participants Fira Nadal 2022-2023

8 de novembre de 2022

Publicació del decret de batlia mitjançant el qual s'aprova definitivament la instal.lació i celebració del'edició 2022/2023 de la Fira de Nadal i dels Reis.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs dereposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini perinterposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre aquesta notificació. En aquest cas no espodrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs dereposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependènciesa què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendràdesestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des del'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciósadministratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons lescompetències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptatsdes de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o accióque es consideri convenient.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 8 de novembre de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226