Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Àrees -> Cultura i Benestar Social -> Informacions d'interès

Pla estratègic de subvencions (PES) de l'Àrea de Benestar i Drets Socials

La Junta de Govern de 8 de juny de 2016 va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2016-2019, ratificat pel Ple municipal de 30 de juny de 2016.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) disposa que "els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions (PES) els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costs previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostària.

L'Àrea de Benestar i Drets Socials, amb aquest Pla, respon al que fixa la normativa i estableix uns criteris clars sobre la concessió i seguiment de les subvencions per tal d'aportar transparència a la gestió dels doblers públics així com també per promoure el desenvolupament de projectes que, ajustant-se als eixos estratègics de l'àrea, garanteixin la promoció de l'interès general. En aquest sentit, el Pla connecta l'assignació dels recursos públics amb l'execució de les polítiques socials tot garantint els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació i eficàcia en l'assoliment dels objectius fixats per l'Àrea de Benestar i Drets Socials.

Finalment, atès que el PES és fonamentalment un instrument de planificació de polítiques públiques, la seva aprovació no comporta despesa ni contraprestació econòmica a càrrec de l'Ajuntament. El PES queda supeditat anualment als objectius de política econòmica i estabilitat pressupostària que l'Ajuntament determini per a cada exercici.

Anunci d'aprovació del Pla Estratègic de subvencions 2016-2019 de Benestar i Drets Socials. Publicat al BOIB núm. 87 de 9 de juliol de 2016 : Versió PDF

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 12 de novembre de 2018

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226