Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici -> Àrees -> Cultura i Benestar Social -> Informacions d'interès

Pla estratègic de subvencions de Benestar Social 2022-2024

15 de març de 2022

La Junta de Govern de 23 de febrer de 2022 va aprovar el Pla estratègic de subvencions de Benestar Social 2022-2024.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) disposa que "els òrgans de les Administracions públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla estratègic de subvencions (PES) els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costs previsibles i les seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d'estabilitat pressupostària.

L'Àrea de Cultura i Benestar Social, amb aquest Pla, respon al que fixa la normativa i estableix uns criteris clars sobre la concessió i seguiment de les subvencions per tal d'aportar transparència a la gestió dels doblers públics així com també per promoure el desenvolupament de projectes que, ajustant-se als eixos estratègics de l'àrea, garanteixin la promoció de l'interès general. En aquest sentit, el Pla connecta l'assignació dels recursos públics amb l'execució de les polítiques socials tot garantint els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació i eficàcia en l'assoliment dels objectius fixats per l'Àrea de Cultura i Benestar Social.

Finalment, atès que el PES és fonamentalment un instrument de planificació de polítiques públiques, la seva aprovació no comporta despesa ni contraprestació econòmica a càrrec de l'Ajuntament. El PES queda supeditat anualment als objectius de política econòmica i estabilitat pressupostària que l'Ajuntament determini per a cada exercici.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 15 de març de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226