Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria pública de subvencions de la regidoria delegada de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2016

Al BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016, s'han publicat les Bases que regulen la convocatòria pública de subvencions de la Regidoria delegada de Cultura, Patrimoni,Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2016.

Núm. Identificador BDNS: 311853
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a les Bases, a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania, a les dependències a què es refereix l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o als llocs prevists a l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Palma.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia el 5 d'agost de 2016.

Data de creació: 17 de juliol de 2016
Data de publicació: 17 de juliol de 2016

Entrada en vigor: 17 de juliol de 2016
Fi de vigor: 24 de maig de 2017

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:25 de maig de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226