Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Subvencions Interès Social 2019-2020

De conformitat amb l'extracte de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització d'activitats d'Interès Social 2019-2020 (BOIB núm. 25 de 27 de febrer de 2020), es procedeix a publicar el següent contingut:

  • Acord d'aprovació de la Convocatòria.
  • Text de la Convocatòria Pública de Subvencions del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a la realització d'activitats d'Interès Social 2019-2020.
  • Annexos per a la presentació de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria esmentada.

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, situat a l'Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar, per la persona o entitat sol·licitant o bé per les persones que acreditin la representació per qualsevol mitjà vàlid de dret (art. 29 Ordenança Municipal de Subvencions) i juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, en paper a qualsevol Registre General Municipal o per via telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma en els termes establerts a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de l'esmentada llei.

Les sol·licituds de subvenció que es presentin per via telemàtica s'adreçaran a la direcció de correu electrònic interessocial@palma.es, hauran d'estar signades electrònicament i tota la documentació que la composa no serà superior a 20 MB'S.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Data de creació: 27 de febrer de 2020
Data de publicació: 27 de febrer de 2020

Fi de vigor: 1 de gener de 2021

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:27 de febrer de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226