Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

El període per presentar sol·licituds a la convocatòria de subvencions AJUDES LLOGUER AJUNTAMENT DE PALMA 2019 ha finalitzat (28 de maig a 28 de juny)

Aquesta adreça de correu deixa d'estar operativa ja que s'havia habilitat per a facilitar informació i resoldre dubtes a la ciutadania residents a Palma per a poder presentar la sol·licitud per a optar a l'ajuda al lloguer d'habitatges en el municipi de Palma.

EL PROCEDIMENT I TERMINI DE RESOLUCIÓ

L'òrgan instructor, atesos l'expedient i l'informe de la comissió avaluadora, ha de formular la proposta de resolució provisional. Aquesta proposta de resolució es publicarà al web de l'Ajuntament de Palma. S'hi ha d'incloure la llista de persones proposades per a l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquestes, com també la llista de persones excloses, indicant-ne la causa. Les causes d'exclusió podran ser: manca de documentació preceptiva, documentació inexacta, defectuosa o incompleta, incompliment de requisits econòmics, d'empadronament, de residència o de qualsevol altra dels prevists anteriorment.

Aquesta publicació ha d'obrir el tràmit d'audiència i ha d'obrir un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació per a poder examinar l'expedient a la Oficina d'Antidesnonaments, presentar-hi al·legacions i resoldre la manca o defecte de documentació.

Les persones excloses que no resolguin la manca de documentació preceptiva seran considerades desistides de la seva sol·licitud, acord amb el que preveu l'art. 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Una vegada conclòs el tràmit d'audiència i examinades les al·legacions que presentin les persones interessades s'ha de formular la proposta de resolució definitiva.

La proposta de resolució definitiva de concessió o denegació de les subvencions determinarà el nombre de persones que han estat beneficiàries o excloses, amb la puntuació obtinguda amb el barem aplicat per la comissió d'avaluació i les causes d'exclusió, en el seu cas, definitives. Especificarà en cada cas l'avaluació i els criteris aplicats per a efectuar-la. Aquesta proposta serà elevada a la seva aprovació per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma.

La resolució definitiva ha d'incorporar una relació per ordre decreixent de la puntuació obtinguda de les persones sol·licitants que, fins i tot complir els requisits per adquirir la condició de beneficiàries d'aquesta convocatòria de subvenció, no se'ls ha concedit la subvenció perquè la seva puntuació era inferior a la de les persones seleccionades i no tenien cabuda en la quantia màxima pressupostada. Aquestes persones queden en llista d'espera per accedir posteriorment a una possible subvenció en el cas de desistiments, renúncies, incompliment de requisits posteriors, reintegraments de la subvenció o altres situacions assimilables que suposin disponibilitat del crèdit pressupostari.

Es notificarà la resolució a les persones interessades a través de la seva publicació al web de l'Ajuntament de Palma. Una vegada publicada la proposta, les persones beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor si accepten la proposta de resolució o hi renuncien. En qualsevol cas, s'entén que l'accepten si en el termini de deu dies des que es publica o, si s'escau, des que es rep la notificació, no indiquen el contrari. En la notificació es farà constar que la resolució exhaureix la via administrativa així com els recursos que s'hi puguin interposar.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir els sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria Si transcorre el termini màxim per a resoldre sense que s'hagi dictat resolució legítima s'entén desestimada la sol·licitud.

MES INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT EN LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

Data de creació: 1 de juliol de 2019

Fi de vigor: 1 de juliol de 2020

Data darrera modificació:21 de juliol de 2020

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226