Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2018

Al BOIB núm. 84, del 7 de juliol de 2018, s'han publicat les Bases que regulen la convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2018.

Núm. Identificador BDNS: 406.647
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

D'acord amb l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, al registre electrònic de l'Ajuntament de Palma, a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes del sector públic, a qualsevol dels llocs prevists a l'apartat 4 del mateix article (oficines de Correos, representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger), i a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.


La Junta de Govern de 24 d'octubre de 2018 ha aprovat PRORROGAR el termini per a justificar les subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística per a l'any 2018 FINS DIA 12 de novembre, inclòs. Aquesta justificació s'ha de presentar després que es publiqui la resolució definitiva.

Data de publicació: 7 de juliol de 2018

Entrada en vigor: 8 de juliol de 2018
Fi de vigor: 31 de desembre de 2018

Mitjà de publicació: BOIB núm. 84 de 7 de juliol de 2018
Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:10 de setembre de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226