Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Subvencions Projectes Interès Social Mesura 2.2 2016-2017

De conformitat amb l'extracte de la Convocatòria Pública de Subvencions per a la realització de Projectes d'Interès Social -Mesura2.2- 2016-2017 (BOIB núm. 72 de 13 de juny de 2017), es procedeix a publicar el següent contingut:

  • Acord d'aprovació de la Convocatòria.
  • Text de la Convocatoria Publica de Subvencions de l'Àrea de Benestar Social i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma per a la realització de Projectes d'Interès Social - Mesura 2.2.- 2016-2017.
  • Annexos per a la presentació de les sol·licituds de subvenció de la convocatòria esmentada.

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a l'Àrea de Benestar i Drets Socials de l'Ajuntament de Palma, situada al c/ Av. Gabriel Alomar, 18-1ª i s'han de presentar, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, en paper a qualsevol Registre General Municipal o per via telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma en els termes establerts a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o a través de qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l'article 16 de l'esmentada llei.

Les sol·licituds de subvenció que es presentin per via telemàtica s'adreçaran a la direcció de correu electrònic interessocial@palma.es, hauran d'estar signades electrònicament i tota la documentació que la composa no serà superior a 20 MG'S.

El termini de presentació de sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Data de creació: 13 de juny de 2017
Data de publicació: 13 de juny de 2017

Fi de vigor: 28 de gener de 2018

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:30 de gener de 2018


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226