Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2017

Al BOIB núm. 53, del 4 de maig de 2017, s'han publicat les Bases que regulen la convocatòria pública de subvencions de l'Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, per a l'any 2017.

Núm. Identificador BDNS: 344515
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)

D'acord amb l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació que s'hi ha d'adjuntar, al registre electrònic de l'Ajuntament de Palma, a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes del sector públic, a qualsevol dels llocs prevists a l'apartat 4 del mateix article (oficines de Correos, representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger), i a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia el 24 de maig de 2017 inclòs.

Data de creació: 4 de maig de 2017
Data de publicació: 4 de maig de 2017

Entrada en vigor: 4 de maig de 2017

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:25 de setembre de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226