Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

AJUTS COVID-19

LOCALS

EMAYA I L'ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEB ACORDEN L'AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D'AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

 • Organisme: EMAYA
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Factures emeses fins el 30 d'abril del 2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d'abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d'agost de 2020 i fins al 30 d'abril de 2021, en un termini d'un any o dos, en funció de determinats paràmetres.
 • Més informació: https://www.emaya.es/atencion-a-la-ciudadania/clientes-con-contrato/aplazamiento-covid/

  

INSULARS

AJUTS A PROJECTES EMPRESARIALS SINGULARS QUE CONTRIBUEIXEN A TRANSFORMAR EL MODEL ECONÒMIC I SOCIAL LIDERATS PER DONES

 • Organisme: Consell de Mallorca
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins a esgotament de crèdit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Destinataris: La dona treballadora autónoma i les organitzacions empresarials amb qualsevol forma jurídica fundades o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o en el Consell d'Administració. Si l'organització empresarial té plantilla, aquesta ha d'estar formada mínim en un 60 % per dones.
 • Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=59790

  

DONA + IMPULS és una línia d'ajudes per a donar suport a l'activitat empresarial de les dones, en el marc del projecte Cambra ENDESArrollo.

 • Organisme: Cambra de comerç de Mallorca amb la col·laboració d'ENDESA
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 29 d'abril del 2021 o fins a la recepció de 150 sol·licituds.
 • Estat: OBERT 
 • Breu resum: La present convocatòria té per objecte establir el règim per a la concessió d'ajudes destinades a fer costat a empresàries i pimes liderades per dones, amb seu a Mallorca que, conforme estableix l'art. 7 de la Llei 4/2014 de Cambres, siguin persones físiques o jurídiques que exerceixin activitats comercials, industrials o de serveis, subjectes a la secció primera de l'Impost d'activitats Econòmiques.
 • Més informació: https://www.cambramallorca.com/ayudasmujeres

  

AJUDES PER A FER COSTAT AL SECTOR CULTURAL DE MALLORCA PELS PERJUDICIS PROVOCATS PELS EFECTES DE LA PANDÈMIA COVID-19 

  

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 PER ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE FESTIVALS, FIRES, MOSTRES O CERTÀMENS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 de juliol del 2021 
 • Estat: Oberta 
 • Breu resum: Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar els festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional que es desenvolupin o desenvolupats a Mallorca entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083856 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 PER ASSOCIACIONS PER ACTIVITATS CULTURALS

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 de juliol del 2021 
 • Estat: Oberta
 • Breu resum: L'objecte d'aquesta convocatòria és recolzar a les associacions de l'illa al desenvolupament i organització d'activitats culturals l'objecte de les quals no estigui inclosa en cap de les altres convocatòries gestionades per aquest departament (festivals de música, organització de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional, edició de llibres, fonogrames i audiovisuals) dirigides a entitats sense ànim de lucre. 
 • Mes informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083858 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS PER ACTIVITATS ARTÍSTIQUES A LES GALERIES D'ART 2021

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 19/04/2021
 • Estat: Oberta 
 • Breu resum: Es poden acollir a aquesta a convocatòria les galeries d'art que tinguin per objecte inaugurar o presentar projectes expositius dins el marc d'esdeveniments col·lectius d'arts plàstiques o visuals. Les activitats objecte d'aquesta convocatòria s'han de desenvolupar entre l'1 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083862 

 

CONVOCATÒRIA D'AJUTS DE MINIMIS DE L'ANY 2021 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 26/04/2021  
 • Estat: Oberta  
 • Breu resum: Subvencionar la producció i l'edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres, audiollibres i fonogrames en llengua catalana, que s'hagin editat i consignat a l'Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca. Les activitats objecte d'aquesta convocatòria s'han de desenvolupar entre l'1 d'octubre de 2020 i l'1 de juny de 2021.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083980  

  

CONVOCATÒRIA D'AJUTS D'AJUTS DE MINIMIS DE L'ANY 2021 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES CINEMATOGRÀFICS O AUDIOVISUALS 

  

Transformació Digital - Línia d'ajudes per recolzar les empreses en el seu camí cap a la transformació digital

 • Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: del 14 d'abril a les 9 h al 14 de juliol a les 14 h (o fins a esgotar pressupost) 
 • Estat: OBERTA 
 • Breu resum: S'ajudarà 40 empreses i autònoms a integrar la transformació digital en la seva estratègia empresarial. Les ajudes, concedides per estricte ordre d'entrada, consisteixen en un informe individualitzat i 3.500 euros per a poder implementar alguna de les eines detectades com a necessàries en aquest assessorament previ.
 • Més informació: https://www.cambramallorca.com/ajudestransformaciodigital

  

AUTONÒMIQUES

  

AJUDES PER COBRIR ELS INTERESSOS I EL COST DE L'AVAL D'ISBA SGR, D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS PRODUCTIVES I DE LIQUIDITAT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 PER A EMPRENEDORS I PIMES 

AJUDES PER A SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE A BARS I RESTAURANTS

 • Organisme: Govern de les Illes Balears
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 31/07/2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: L'objecte d'aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d'acord al RITE, i un mesurador de CO2, d'acord amb les recomanacions de l'IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l'activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/210/1075936

 

SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES I MICROEÒLIQUES ADREÇADA A PARTICULARS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PETITES I MITJANES EMPRESES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS (Programa Operatiu FEDER 2021-2027)

 • Organisme: Govern de les Illes Balears
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 30/07/2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Són subvencionables: Les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum, les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució; les noves instal·lacions microeòliques; els sistemes d'acumulació d'ió liti.  Per a PIMEs i associacions empresarials s'estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i un 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions microeòliques.
 • Més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4503083&coduo=2390767&lang=ca

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE XECS DE CONSULTORIA PER IMPULSAR LA INDÚSTRIA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DIGITALITZACIÓ, INTERNACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT

 • Organisme: Govern de les Illes Balears 
 • Termini de presentació de la sol·licitud:  26/04/2021 
 • Estat: OBERTA 
 • Breu resum: Els xecs de consultoria de l'IDI ofereixen a les empreses l'oportunitat d'elaborar plans de transformació digital, de promoció exterior i de reducció de la petjada de carboni. Aquests ajuts permeten a les empreses planificar i marcar una ruta de treball abans de fer la passa de la digitalització, de vendre a l'exterior o de ser més sostenibles.
 • Més informació: https://app.iempren.es/noticia/227/2021

 

ESTATALS

REFORÇ DE LES AJUDES PER A PERSONES AUTÒNOMES

 • Organisme: Govern d'Espanya
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 31/05/2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Prestació per suspensió d'activitat  / Prestació compatible amb l'activitat / Prestació extraordinària per baixos ingresos / Prestació per a autònoms de temporada
 • Més informació: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1130

 

CAPITALITZA LA TEVA PRESTACIÓ

 • Organisme: Govern d'Espanya
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Indefinit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.
 • Més informació: https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html

 

COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

 • Organisme: Govern d'Espanya
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Indefinit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.
 • Més informació: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html

  

BONIFICACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Data darrera modificació:12 d'abril de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226