Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

AJUTS COVID-19

LOCALS

EMAYA I L'ASSOCIACIÓ DE RESTAURACIÓ CAEB ACORDEN L'AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE LES FACTURES D'AIGUA I RESIDUS SÒLIDS

 • Organisme: EMAYA
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Factures emeses fins el 30 d'abril del 2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: En un primer moment, EMAYA va facilitar a tots els usuaris que així ho sol·licitaven, ajornar o fraccionar les factures a partir del mes d'abril. Posteriorment, es va oferir la possibilitat de finançar qualsevol factura emesa des del mes d'agost de 2020 i fins al 30 d'abril de 2021, en un termini d'un any o dos, en funció de determinats paràmetres.
 • Més informació: https://www.emaya.es/atencion-a-la-ciudadania/clientes-con-contrato/aplazamiento-covid/

  

INSULARS

Convocatòria d'ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l'activitat econòmica en el municipis per pal·liar els efectes de la Covid-19 (Palma)

Subvencions per al foment de la compra de productes de Mallorca en el 2021  

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 16 juny 2021 
 • Estat: OBERT 
 • Breu resum: L'objecte d'aquesta convocatòria és la compra, elaboració i distribució de productes que composaran els "lots de productes de Mallorca".  Els beneficiaris lliuraran aquests lots als clients finals que facin una despesa mínima mitjançant un sistema de bons, per tal de reactivar l'economia dels productors, cooperatives agràries i demés entitats de l'economia social i solidària. 
 • Més informació: https://ajutsmallorca.com/

AJUTS A PROJECTES EMPRESARIALS SINGULARS QUE CONTRIBUEIXEN A TRANSFORMAR EL MODEL ECONÒMIC I SOCIAL LIDERATS PER DONES

 • Organisme: Consell de Mallorca
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins a esgotament de crèdit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Destinataris: La dona treballadora autónoma i les organitzacions empresarials amb qualsevol forma jurídica fundades o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de dones en el Consell de direcció o en el Consell d'Administració. Si l'organització empresarial té plantilla, aquesta ha d'estar formada mínim en un 60 % per dones.
 • Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=59790

   

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 PER ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE FESTIVALS, FIRES, MOSTRES O CERTÀMENS D'ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 de juliol del 2021 
 • Estat: Oberta 
 • Breu resum: Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar els festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional que es desenvolupin o desenvolupats a Mallorca entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083856 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2021 PER ASSOCIACIONS PER ACTIVITATS CULTURALS

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 de juliol del 2021 
 • Estat: Oberta
 • Breu resum: L'objecte d'aquesta convocatòria és recolzar a les associacions de l'illa al desenvolupament i organització d'activitats culturals l'objecte de les quals no estigui inclosa en cap de les altres convocatòries gestionades per aquest departament (festivals de música, organització de festivals, fires, mostres o certàmens d'arts escèniques de caràcter professional, edició de llibres, fonogrames i audiovisuals) dirigides a entitats sense ànim de lucre. 
 • Mes informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/42/1083858 

    

     

Ajuts per a esdeveniments i projectes de promoció de l'economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca. Línia 3. Per a microempreses i cooperatives amb ànim de lucre. 
 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 d'agost del 2021 
 • Estat: OBERTA 
 • Breu resum: Els esdeveniments i actuacions subvencionables per a les línies 1, 2 i 3 són els  se següents:
  a) Les fires i mostres comercials que promocionin el petit i mitjà comerç i els productes de Mallorca.
  b) Les activitats i els projectes amb la condició que tinguin repercussió degudament justificada al projecte per a la promoció de l'economia local i el producte de Mallorca.
  c) Projectes de promoció, formació i sensibilització en matèria d'economia social i sostenible.
  d) Les activitats dirigides al foment de l'emprenedoria empresarial i la cooperació empresarial dins l'àmbit local. En aquest apartat, s'hi inclouen, projectes de formació, reciclatge i adaptació a les exigències del mercat, d'assessorament i suport tècnic, així com, networking.
  e) Els projectes de dinamització, formació i promoció comercial del petit i mitjà comerç local i del producte de Mallorca i els projectes per reactivar l'economia local mitjançant campanyes. 
 • Més informació: https://seu.conselldemallorca.net/web/seu/fitxa?key=67375 

  

Ajudes per l'autoocupació dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil 
 • Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca 
 • Sector d'activitat: Tots 
 • Destinataris: Joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins a esgotament de crèdit 
 • Estat: OBERT 
 • Breu resum: La Cambra de Comerç de Mallorca ofereix una convocatòria pública d'ajudes per incentivar la posada en marxa de noves activitats empresarials i/o professionals dirigida a joves beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil. L'import de la subvenció concedida serà de 600 €. L'activitat econòmica s'ha de desenvolupar a la demarcació de Mallorca. 
 • Més informació: https://www.cambramallorca.com/ayudas-al-autoempleo

  

Subvencions per a sales d'exhibició cultural privades 

 • Organisme: Consell Insular de Mallorca  
 • Sector d'activitat: Resta de Serveis 
 • Destinataris: PIMEs i autònoms que gestionen sales d'exhibició cultural privades
 • Termini de presentació de la sol·licitud:  Fins al 18 juny 2021
 • Estat: OBERT 
 • Breu resum: Amb aquests ajuts es vol donar suport al manteniment d'establiments culturals de Mallorca dedicats a l'exhibició cultural en directe de caràcter privat que s'han vist afectats per les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19. 
 • Més informació: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11388/649843/extracte-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-s 

Subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i temps lliure, i desenvolupament comunitari)  

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Sector d'activitat:  Altres serveis 
 • Destinataris: associacions, federacions d'associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 25 de juny de 2021 
 • Estat :OBERT 
 • Breu resum: La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per finançar projectes d'animació sociocultural duts a terme, de forma presencial o telemàtica, per associacions, federacions d'associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats, sense ànim de lucre. El projecte ha de tenir una repercussió i un benefici, de forma clara i directa, d'acord amb les finalitats de la convocatòria, en la comunitat de Mallorca. 
 • Més informació: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11390/650082/extracte-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-al- 

   

Subvencions 2021 per a associacions per edició de llibres, fonogrames i audiovisuals 

 • Organisme: Consell de Mallorca 
 • Sector d'activitat: Altres serveis 
 • Destinataris: entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 28 de juny de 2021 
 • Estat: OBERT 
 • Breu resum: La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a les associacions de l'illa en l'edició de llibres, fonogrames o audiovisuals. Amb aquestes ajudes es pretén promoure i fomentar la dinamització, l'impuls i l'estimulació de projectes culturals realitzats pel teixit associatiu o organitzatiu cultural de Mallorca. Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar els projectes que es desenvolupin entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.  
 • Més informació: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11391/650233/extracte-de-la-convocatoria-de-subvencions-2021-pe 

Ajudes per al desenvolupament de plans de suport per a l'impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat. Programa Sostenibilitat 2021 (Fons FEDER) 

 • Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca 
 • Sector d'activitat: Tots els sectors 
 • Destinataris: Pimes i autònoms 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 30 de juny de 2021 
 • Estat: obert a partir del 16 de juny de 2021 
 • Breu resum: El Programa Sostenibilitat té com a objectiu principal millorar la competitivitat de la pimes espanyoles mitjançant l'impuls de la sostenibilitat, així com reactivar l'economia sobre la base de la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals. Més concretament, el "Programa Sostenibilitat" té com a objectius principals els següents: 1. Augment de l'eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni. 2. Contribuir a la conscienciació en matèria de medi ambient a través de compromisos per reduir la petjada de carboni. Impulsar la conscienciació i capacitació en matèria de sostenibilitat. 3. Ampliar el coneixement i aportar eines per donar a conèixer l'impacte ambiental de la pimes. 4. Donar a conèixer els compromisos per ajudar a les empreses a reduir les seves emissions i ser empreses sostenibles. 
 • Més informació: https://sede.camara.es/sede/mallorca/tramites/TR0000002599

Convocatòria d'ajuts Neotec 2021 

 • Organisme: Cambra de Comerç de Mallorca 
 • Sector d'activitat: Tots 
 • Destinataris: Petites empreses innovadores 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: fins al 8 de juliol de 2021 
 • Estat: oberta 
 • Breu resum: Finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia. 
 • Més informació: https://objetivotransformacion.camara.es/convocatorias/convocatoria-ayudas-neotec-2021

AUTONÒMIQUES

  

AJUDES PER COBRIR ELS INTERESSOS I EL COST DE L'AVAL D'ISBA SGR, D'OPERACIONS DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS PRODUCTIVES I DE LIQUIDITAT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19 PER A EMPRENEDORS I PIMES 

AJUDES PER A SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE A BARS I RESTAURANTS

 • Organisme: Govern de les Illes Balears
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 31/07/2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: L'objecte d'aquests ajuts és per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire que garanteixin un cabal de ventilació de 12,5 l/s i persona, valor que correspon a un IDA2 d'acord al RITE, i un mesurador de CO2, d'acord amb les recomanacions de l'IDAE, amb la finalitat de reduir els contagis per la Covid-19, i poder mantenir l'activitat als restaurants i bars de les Illes Balears.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/210/1075936

 

SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES I MICROEÒLIQUES ADREÇADA A PARTICULARS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PETITES I MITJANES EMPRESES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS (Programa Operatiu FEDER 2021-2027)

 • Organisme: Govern de les Illes Balears
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 30/07/2021
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Són subvencionables: Les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum, les noves instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució; les noves instal·lacions microeòliques; els sistemes d'acumulació d'ió liti.  Per a PIMEs i associacions empresarials s'estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i un 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions microeòliques.
 • Més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4503083&coduo=2390767&lang=ca

   

Convocatòria d'ajuts, per impulsar l'economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina. 

 • Organisme: Govern de les Illes Balears 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: 02/07/2021 
 • Estat: OBERTA 
 • Breu resum: Podran esser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques, de naturalesa privada i es subvencionaran les activitats i els projectes de gestió de residus fonamentats en els principis de l'economia circular orientats a aconseguir algun dels objectius indicats a continuació i que siguin executats en el termini comprès entre el 15 de maig de 2020 i el 15 de juny de 2023:
  • Afavorir models d'economia circular- és a dir, models que tenguin com objectiu reduir tant l'entrada de materials com la producció de residus-, que tanquin el cicle.
  • Implementar, ampliar o millorar instal·lacions, incloent la compra de maquinària, per a la prevenció, la reparació i la preparació per a la reutilització de residus.
  • Implementar o millorar nous sistemes de gestió de residus.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/57/1086962 

Ajuts directes de l'Estat per a les empreses que han patit les conseqüències de la COVID-19  

 • Organisme: Govern de les Illes Balears 
 • Sector d'activitat: Tots 
 • Destinataris: Empreses i autònoms
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 28 de juny de 2021 
 • Estat: Oberta a partir del 14 de juny  
 • Breu resum: Els ajuts de l'Estat tenen una finalitat molt concreta: ajudar les empreses i els empresaris autònoms a fer front deutes pendents, a fi de millorar la seva solvència mitjançant la reducció o la supressió de deutes que han hagut d'adquirir a causa de la davallada d'activitat econòmica.
 • Més informació: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11388/650031/ordre-conjunta-de-la-consellera-d-hisenda-i-relaci 


Subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries 
 • Organisme: Govern de les Illes Balears 
 • Sector d'activitat: Agricultura, ganaderia i pesca 
 • Destinataris: Explotacions agropecuàries 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 31 de desembre de 2021
 • Estat: Oberta a partir del 15 de juny  
 • Breu resum: Subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i a la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en instal·lacions agropecuàries situades a les Illes Balears.
 • Més informació: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11388/649899/extracte-de-la-resolucio-del-conseller-de-transici

Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial per a l'any 2021 

 • Organisme: Govern de les Illes Balears
 • Sector d'activitat: Indústria 
 • Destinataris: Empreses de caràcter industrial 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 4 de juliol de 2021 
 • Estat: Oberta a partir del 4 de juny  
 • Breu resum: Aquestes bases tenen per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11388/649897/resolucio-del-conseller-de-transicio-energetica-se

   

Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial per a l'any 2021 

 • Organisme: Govern de les Illes Balears 
 • Sector d'activitat: Indústria 
 • Destinataris: Empreses de caràcter industrial 
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Fins al 4 de juliol de 2021 
 • Estat: Oberta a partir del 4 de juny  
 • Breu resum: Aquestes ajudes tenen per objecte el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions destinats a l'adquisició d'actius fixos i a l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.
 • Més informació: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11388/649896/resolucio-del-conseller-de-transicio-energetica-se 

ESTATALS

CAPITALITZA LA TEVA PRESTACIÓ

 • Organisme: Govern d'Espanya
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Indefinit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Per aquelles persones a l'atur pensant en iniciar un treball per compte propi, poden beneficiar-se del pagament únic de la seva prestació per muntar la seva empresa. Aquesta mesura facilita les iniciatives d'ocupació autònoma abonant en un sol pagament l'import de la prestació per desocupació a les persones beneficiàries.
 • Més informació: https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html

 

COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI

 • Organisme: Govern d'Espanya
 • Termini de presentació de la sol·licitud: Indefinit
 • Estat: OBERTA
 • Breu resum: Per aquelles persones que estan percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seva activitat laboral, i es dona d'alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà continuar percebent la prestació que li correspongui, mentre estigui treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies.
 • Més informació: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html

  

BONIFICACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

Data darrera modificació:16 de juny de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226