Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Abonament de taxes per participar en processos selectius de l'Ajuntament de Palma

Pel que fa a la presentació de documentació relativa als processos selectius convocats per l'Ajuntament de Palma, s'informa que es poden presentar a qualsevol de les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

En cas que es vulguin presentar per via electrònica, la documentació haurà d'estar signada electrònicament o bé haurà de dur la compulsa notarial o compulsa per part de l'organisme emissor del document.

En cas que es triï l'opció presencial, les oficines d'atenció a la ciutadania d'aquest Ajuntament efectuaran la compulsa de la documentació presentada de forma gratuïta.

QUI POT SOL·LICITAR-HO:

Persones aspirants als processos selectius de l'Ajuntament de Palma.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud model normalitzat establert a l'efecte.
  • A més dels requisits establerts a cada convocatòria, s'haurà d'acompanyar de:
    • Documentació acreditativa del requisit de titulació.
    • Documentació acreditativa del nivell de català. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent, homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé, expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
    • El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada. Els drets d'examen seran abonats per les persones interessades en el termini d'admissió d'instàncies.

PREU I FORMA DE PAGAMENT:

Pel que fa a l'abonament de les taxes establertes a l'ordenança fiscal municipal on es regula la taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03 , publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018, les tarifes seran les següents:

A1, A2: 26,52€
B : 21,22€
C1: 15,91€
C2: 13,79€
AP: 10,61€

En el cas d'esser exclosos de la convocatoria, la quota se reduira el 50%.

Persones amb dret a la reduccióRequisits% de reducció

Joves (fins a 26 anys) en situció d'atur

Aturats de llarga duració (més d'un any)

Aturats de més de 45 anys

Que els aspirants figurin com a demandants d'ocupació durant un termini de, al manco, 1 mes abans de la data de publicació de la convocatòria i que, en el darrer any, no consti que l'aspirant hagi rebutjat una oferta de treball adequat ni s'hagi negat a participar, llevat de causa justiticada, en accions de promoció, formació o reconversió professional.

La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol·licitarà a l'oficina del Servei Públic d'Ocupació.

100%

Persones considerades amb falta de recursos pelsServeis Socials de l'Ajuntament de Palma o dequalsevol altra Administració Pública.

La certificació relativa a la condició de persona sense recursos, se sol·licitarà alsServeis Socials de l'Ajuntament. En el cas que hagi estat emesa per una altraAdministració Pública, l'haurà d'aportar la persona interessada.

100%

L'Abonament es farà a través de qualsevol oficina de les entitats col·laboradores, (BANKIA, CAIXABANK, Banca March, BBVA i Banco Santander), mitjançant targeta bancària o internet, click aquí

NORMATIVA

  • Article 13.l de la llei 8/1986, de 13 d'abril de taxes i preus públics i Ordenança fiscal municipal on es regula la taxa per optar a proves de selecció de personal Concepte 310,03 , publicada al BOIB núm. 163, de 29 de desembre de 2018

QUI TRAMITA LA SOL·LICITUD:

Departament de personal
Servei de selecció.
Plaça Santa Eulàlia, 9-5º
971 225 900 ext. 1269

FORMA D'INICI:

A petició de la persona interessada

La sol·licitud requereix autentificació amb qualque sistema reconegut per @clave.

Ha d'escollir la tarifa a pagar, si es troba en els supòsits previstos per gaudir del 100% de la tarifa, ha de marcar aquest quadre. Les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% no estan subjectes a l'pagament de la taxa, haurà de marcar aquesta situació.
Per poder continuar sempre ha de marcar el quadre "he llegit les instruccions".
Haurà confirmar les dades i posteriorment, haurà d'escollir si voleu imprimir, continuar o tornar enrere.

En el cas que desitgi continuar, ha d'obtenir un imprès per anar a pagar a l'banc o fer el pagament en línia.

S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no s'iniciarà la tramitació del procediment.

La persona aspirant al procediment selectiu es qui ha d'identificar-se i fer la sol·licitud. No s'admeten representants de persones físiques.

Respecte als fitxers adjunts a la sol·licitud, s'han de nomenar amb una nomenclatura clara els arxius que s'adjuntin amb la sol·licitud de la llicència per facilitar la seva revisió administrativa

Iniciar tràmit: AUTOLIQUIDACIONS

Data darrera modificació:11 de febrer de 2021

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226