Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assistit a les Platges de Palma - 2020


En data 18 de desembre de 2019, la Junta de Govern va adoptar el següent acord:

Aprovar els plecs de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels Servei de Salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assistit a les platges de Palma i l'inici de la seva tramitació, pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per un import màxim anual de 909.691,98 € (763.092,54 €/any + 146.599,44 €/any en concepte d'IVA), per un període de dos anys (2 temporades de bany), prorrogables per dues més, amb càrrec a la consignació de la partida pressupostària 14 17220 22721 MEDI AMBIENT SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME, ASSISTÈNCIA AL BANY, del pressupostos de despeses de 2020 i 2021, i prorrogable per dos anys més.


Enllaç al BOIB per consultar-ho:


https://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11094/seccion-v-anuncios/475


.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:27 de desembre de 2019

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226