Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Exposició pública del Compte General de l'Ajuntament de Palma i altres organismes de l'exercici 2016

Es pot consultar tota la informació del Compte General de l'Ajuntament de Palma a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes

D´acord amb el que estableixen les disposicions legals vigents en matèria d´Hisendes Locals, el Compte General corresponent a l´exercici 2016 ha estat informat per la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 30/11/2017, per la qual cosa se sotmet a informació pública, d'acord amb l'art. 212.3 del RDL 2/2004 i art. 30.2 de la Llei 39/2015, per tal que pugui ser examinat al Servei d'Intervenció d'aquesta Corporació per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit més, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOIB, es podran presentar per escrit les observacions i reclamacions que es considerin adients.

CONTINGUT DEL COMPTE GENERAL 2016 DE L'AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA:

 • Comptes Anuals:
 • Balanç de Situació
 • Compte del Resultat Econòmic-Patrimonial
 • Estat de Liquidació del Pressupost
 • Estat de Canvis en el Patrimoni Net
 • Estat de Fluxos d'Efectiu
 • Memòria
 • Actes d'Arqueig - Certificacions bancàries

De les següents entitats:

 • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA
 • ORGANISMES AUTÒNOMS:
  Institut Municipal de l'Esport (IME)
  Patronat Municipal d'Escoletes d'Infants (PMEI)
  Patronat Municipal de l'Habitatge (PMH)
  Institut Municipal d'Innovació (IMI)
  Agencia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Palma (PALMAACTIVA)
  Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social (REINSERCIÓ)
  Institut Municipal d'Obres Viàries (IMOV)

Comptes anuals de les Societats Mercantils dependents, les quals inclouen la següent informació:

 • Estats comptables
 • Memòria
 • Informe d'Intervenció
 • Informe d'Auditoria

 • De les següents Societats:
  • Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A. (EMAYA)
  • Empresa Mpal. de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A. (EMT)
  • Societat Municipal d'Aparcaments de Palma S.A. (SMAP)
  • Empresa Funerària Municipal S.A. (EFM)

S'inclouen Comptes Anuals de l'Empresa Mercantil Mercapalma S.A., de la qual l'Ajuntament té una participació majoritària, així com les de la empresa Palau de Congressos S.A.
S'inclouen les següents Comptes Anuals de les Fundacions participades majoritàriament per l'Ajuntament:

 • Fundació Casals d'Art i Espais Expositius de Palma
 • Fundació Pilar i Joan Miró
 • Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Així mateix s'adjunta l'Informe d'Intervenció Annex al Compte General 2016 numero 222/2017 de data 24 de Novembre de 2016 Y Informe de la OCD de 23 de novembre 2017 sobre les entitats dependents.

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:5 de desembre de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226