Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Dret d'accés a la informació - Reclamacions

* Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés (una vegada exercit)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu:

1. Interposar directament recurs contenciós administratiu davant els tribunals contra la decisió municipal.

2. Interposar reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, en virtud de la Resolució de 13 de desembre de 2021, per la qual es publica el Conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'atribució de l'exercici de la competència per a la resolució de les reclamacions previstes a l'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta reclamació té la consideració de substitutiva dels recursos administratius, de conformitat amb el que disposa l'article 112.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

En cas d'optar per acudir al Consell de Transparència i Bon Govern per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica, les condicions i procediment per a reclamar són les següents:

En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern:

a) Quan no estigueu satisfets amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la data en què la vàreu presentar.

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els vostres drets o interessos estiguin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

Qui pot reclamar?

Poden presentar una reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern  (ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic):

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Ajuntament i no se'ls ha admès la sol·licitud o se'ls ha denegat totalment o parcial per resolució expressa o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes.

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement i a les quals, malgrat això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim deu dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals estan afectats per l'accés atorgat a una informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, les entitats i els organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

Com es poden presentar les reclamacions?

Les reclamacions s'han de presentar per escrit davant el Consell de Transparència i Bon Govern, tal com s'indica al seu web, des del qual es pot accedir al corresponent formulari. A més, també s'hi indiquen les formes amb què s'hi pot fer arribar la reclamació.

Quin termini teniu per a reclamar?

Per a interposar la reclamació teniu un mes comptat des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.

b) El moment de producció del silenci administratiu.

c) El venciment del termini de deu dies establerts a l'article 22 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.

Quin termini té el Consell de Transparència i Bon Govern per a resoldre les reclamacions?

El termini màxim que té el Consell de Transparència i Bon Govern per a resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, transcorreguts els quals la reclamació es pot entendre desestimada.

Data darrera modificació:24 de gener de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226