Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Dret d'accés a la informació - Reclamacions

* Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés (una vegada exercit)

Si heu presentat una sol·licitud d'accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu:

  1. Interposar recurs potestatiu de reposició contra la decisió municipal al departament de qualitat i atenció a la ciutadania.
  2. Interposar directament recurs contenciós administratiu davant els tribunals contra la decisió municipal.
  3. Interposar reclamació davant Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica aprovada per Decret 24/2016, de 29 d'abril. Aquesta reclamació té la consideració de substitutiva dels recursos administratius, de conformitat amb allò disposat a l'art. 112.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

En cas d'optar per acudir a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació publica, les condicions i procediment per a reclamar són les següents:

En quins casos es pot reclamar?

Podeu presentar una reclamació davant de la Comissió:

a) Quan no estigueu satisfets amb la resolució dictada en un procediment de sol·licitud d'accés a la informació pública.

b) Quan no hagueu obtingut resposta a la vostra sol·licitud d'informació en el termini d'un mes des de la data en què la vàreu presentar.

c) Quan hi hagi una resolució que us reconegui el dret a la informació pública però no se us hagi facilitat l'accés efectiu a la informació en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució.

d) Quan els vostres drets o interessos estiguin afectats per l'accés atorgat a una informació pública.

Qui pot reclamar?

Poden presentar una reclamació davant la Comissió (ja siguin persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin capacitat jurídica i d'obrar d'acord amb l'ordenament jurídic):

a) Les persones que han sol·licitat informació a l'Ajuntament i no se'ls ha admès la sol·licitud o se'ls ha denegat totalment o parcial per resolució expressa o les que no han rebut resposta a la seva sol·licitud en el termini d'un mes.

b) Les persones les sol·licituds d'informació de les quals s'han resolt favorablement i a les quals, malgrat això, no se'ls ha donat un accés efectiu a la informació en el termini que indicava la resolució (màxim deu dies).

c) Les terceres persones els drets o interessos de les quals estan afectats per l'accés atorgat a una informació pública. També poden presentar una reclamació les administracions, les entitats i els organismes de tutela dels drets i interessos protegits pels límits d'accés a la informació pública que estableix la legislació vigent.

Quin contingut ha de tenir la reclamació?

Les reclamacions s'han de presentar per escrit, adreçades a la Comissió, i s'hi han de fer constar les dades i adjuntar els documents següents:

a) La identitat de la persona reclamant i, si escau, de la persona representant. A aquest efecte, s'ha d'incloure a l'escrit una declaració responsable que indiqui que les dades consignades relacionades amb les dades d'identitat (DNI) són certes i comprovables i que autoritzi la Comissió a fer les comprovacions oportunes, si escau, per a verificar-les. En cas de no fer-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del DNI. En qualsevol cas, si laidentitat o la representació no queda suficientment acreditada la Comissió té la facultat de requerir l'acreditació en qualsevol moment del procediment.

b) L'adreça a l'efecte de notificacions i el mitjà de comunicació escollit per la persona reclamant en les seves relacions amb la Comissió.

c) Una còpia de la sol·licitud d'informació amb les dades bàsiques (data i número d'expedient, la informació sol·licitada i, si voleu, els motius que justifiquen la petició d'informació) i una còpia de la resolució objecte de la reclamació, si n'hi ha.

d) La raó de la reclamació i la seva fonamentació.

e) Lloc, data i signatura de la persona reclamant.

També es pot fer constar expressament la preferència de la persona reclamant sobre la llengua amb la qual es vol comunicar amb la Comissió; si no l'especifica, les comunicacions de la Comissió es fan en català. Per a facilitar les reclamacions, la Comissió ofereix un formulari que conté tots els camps d'informació necessaris per a poder tramitar la reclamació  Logo pdf  LogoWord

L'ús d'aquest formulari no és obligatori. Podeu presentar les reclamacions amb un format diferent, sempre que continguin la informació a la qual hem fet referència i estiguin redactades en una de les llengües oficials a les Illes Balears. També podeu recollir el formulari a la seu de la Comissió o a la seu dels òrgans d'informació de les administracions públiques subjectes a aquesta reclamació.

Com es poden presentar les reclamacions?

Les reclamacions es poden presentar davant la Comissió:

a) Presentant el formulari o l'escrit al Registre de la Comissió (ubicat a la Conselleria de Presidència, passeig de Sagrera, 2) o a qualsevol dels registres de l'Ajuntament en els casos que preveu la normativa general del procediment administratiu.

b) Mitjançant la tramesa per correu postal certificat a l'adreça de la Comissió (plaça del Rosari, 5, entl. i 1a planta, 07001 Palma).

c) De qualsevol altra forma prevista per la normativa.

Quin termini teniu per a reclamar?

Per a interposar la reclamació teniu un mes comptat des de:

a) La recepció de la notificació de la resolució objecte de la reclamació.

b) El moment de producció del silenci administratiu.

c) El venciment del termini de deu dies establerts a l'article 22 de la Llei 19/2013, de 19 de desembre, sense que s'hagi facilitat efectivament accés a la informació objecte d'una sol·licitud estimada expressament.

Quin termini té la Comissió per resoldre les reclamacions?

La Comissió té un termini de tres mesos per a notificar a les parts la resolució de la reclamació. El termini anterior comença a córrer el dia en què la reclamació ha tingut entrada al Registre de la Comissió i acaba el dia en què la notificació de la resolució s'entrega a la persona reclamant.

Data darrera modificació:10 d'abril de 2017

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?
Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Palma, Ciutat Amiga de la Infància Serveis atenció violència de gènere Perfil del contractant Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Factura electrònica Targeta Ciutadana Projectes cofinançats per Fons Europeus Queixes i suggeriments tufaspalma.catAquest enllaç s'obrirà en una finestra nova No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una ... Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Tauler d'edictes i anuncis Defensora ciutadania

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226