Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Indicadors de l'Ajuntament - Publicitat Activa

En compliment amb les obligacions de publicitat activa recollides a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament de Palma ha posat el present Portal de Transparència, que es va crear inicialment amb la següent informació:

 • la definida per Transparencia Internacional al seu Índex per a ajuntaments (ITA - una escala creada amb l'objectiu d'avaluar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols i d'impulsar i propiciar l'augment de la informació que ofereixen als ciutadans i a la societat en el seu conjunt)
 • la definida per l'equip de govern com a rellevant
 • la considerada d'interès pels ciutadans

La informació continguda en aquestes fonts, a més de les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a la seva ordenança tipus, es va recopilar a l'any 2018 i fruit d'aquesta feina es va aprovar  l'Ordenança de l'Ajuntament de Palma (BOIB Núm 156 - 13 / desembre / 2018)

A continuació s'agrupen els indicadors en base al que estableix l'Ordenança de Transparència:

Transparència - Botó A_Informacio Institucional Transparència - Botó B_Informacio Carrecs Transparència - Botó C_Informacio Juridica Transparència - Botó D_Contractació, convenis i subvencions
Transparència - Botó E_Economia Transparència - Botó F_Serveis i Procediments Transparència - Botó G_Mediambient Transparència - Botó H_Dret accés a la informació
Transparència - Botó I_Informació Rellevant
  Transparència - Icona_A

  A. Informació sobre la institució, la seva organització, la planificació i el personal

  Fletxa_Tornar
 1. Competències, funcions i òrgans de govern
 2. Normativa d'aplicació
 3. Identificació dels ens dependents, participats i als que pertany l'Auntament
 4. L'organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa
 5. Identificació dels responsables dels distints òrgans assenyalats (perfil i la trajectòria professional organitzativa)
 6. Estructura administrativa departamental (identificació dels responsables)
 7. Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats públics
 8. Els plans i programes anuals i plurianuals (objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució.
 9. El grau de compliment i resultats de plans i programes anuals i plurianuals (objecte d'avaluació i publicació periòdica juntament amb els indicadors de mesura i valoració).
 10. Adreces electròniques del batle i dels regidors i regidores
 11. Ordres del dia previs dels plens municipals
 12. Actes íntegres dels plens municipals
 13. Acords complets de les Juntes de Govern i actes íntegres quan actuen per delegació del ple
 14. Es poden seguir en directe al web i/o hi queden emmagatzemats els vídeos dels plens municipals
 15. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) de l'Ajuntament, com també la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions.
 16. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, i el seu desenvolupament i execució.
 17. Els processos de selecció i provisió de llocs de feina
 18. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança que hi hagi
 19. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència al web de l'Ajuntament. S'han creat les URL:
  - http://portaltransparencia.palma.cat
  - http://transparencia.palma.cat
 20. Hi ha un Cercador intern clarament visible al web de l'Ajuntament
 21. La política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i els arxius de l'Ajuntament
 22. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat provada a alts càrrecs (si no n'hi ha hagut, es publicarà expressament al web)
 23. Transparència - Icona_B

  B. Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

  Fletxa_Tornar
 24. Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l'àmbit de l'aplicació d'aquest títol.
 25. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs
 26. Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Quan el reglament no fixi els termes en què s'han de fer públiques aquestes declaracions s'ha d'aplicar el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat
 27. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
 28. Es publica l'agenda institucional del batle o la batlessa
 29. Es publica l'agenda institucional dels regidors
 30. Despeses de viatge del batle i dels regidors i regidores
 31. Transparència - Icona C_Informació Jurídica

  C. Informació de rellevància jurídica i patrimonial

  Fletxa_Tornar
 32. Els avantprojectes de llei i els projectes de Decrets legislatius la iniciativa dels quals els correspongui, quan se sol·licitin els dictàmens als òrgans consultius corresponents. En el cas en què no sigui preceptiu cap dictamen la publicació s'ha de fer en el moment de la seva aprovació
 33. Les memòries i informes que conformin els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu que regula el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol
 34. Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics
 35. Els documents que, d'acord amb la legislació sectorial vigent, s'hagin de sotmetre a un període d'informació pública durant la seva tramitació
 36. La relació dels béns immobles que siguin de la seva propietat o sobre els quals ostentin algun dret real
 37. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament
 38. Es publica l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament
 39. Hi ha i es publica un "codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP)
 40. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc)
 41. Transparència - Icona D_Contractació, Convenis i Subvencions

  D. Informació sobre contractació, convenis i subvencions

  Fletxa_Tornar
 42. Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, la durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels quals, si s'escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment són objecte de publicació les decisions de desistiment i renúncia dels contractes. La publicació de la informació relativa als contractes menors es pot fer trimestralment
 43. Es publica la llista d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques
 44. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants
 45. Les modificacions i les decisions de desistiment i renúncia dels contractes assenyelats en el paràgref a)
 46. El perfil del contractant
 47. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic
 48. La relació dels convenis subscrits (parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si s'escau, les obligacions econòmiques convingudes)
 49. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament
 50. Les encomanes de gestió (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)
 51. Les subcontractacions (adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i l'import)
 52. Les subvencions i les ajudes públiques concedides (import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris)
 53. S'informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les meses de contractació
 54. Es publiquen les actes de les meses de contractació
 55. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma Central del Sector Públic (CSP)
 56. Transparència - Icona E_Economia

  E. Informació econòmica, financera i pressupostària

  Fletxa_Tornar
 57. Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques
 58. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, el batle o el regidor delegat
 59. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal
 60. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)
 61. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/drets reconeguts nets totals)
 62. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)
 63. Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/nombre d'habitants)
 64. Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/nombre d'habitants)
 65. Inversions per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII)/nombre d'habitants)
 66. Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365/drets reconeguts nets)
 67. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 de l'Ordre ministerial HAP (2012/2015)
 68. Es publica l'import del deute públic municipal i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors
 69. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal
 70. Es publiquen els pressuposts dels organismes descentralitzats, els ens institucionals i les societats municipals
 71. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics
 72. L'entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la "Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)
 73. Transparència - Icona F_Serveis i Procediments

  F. Informació sobre serveis i procediments

  Fletxa_Tornar
 74. Es publica el catàleg general de serveis
 75. Seus dels serveis i equipament de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços als seus webs i/o adreces electròniques
 76. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen
 77. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència indicant-ne l'objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu i si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica
 78. Es pot veure a la portada d'inici el mapa del mateix web de l'Ajuntament
 79. S'informa al web sobre la situació i els talls de trànsit i/o les incidències als serveis municipals
 80. Es preveu un espai al web municipal perquè els grups polítics municipals expressin les seves opinions i propostes
 81. Hi ha al web fòrums de discussió o perfils de xarxes socials: facebook, twitter i Youtube
 82. Hi ha i es publica un reglament de participació ciutadana
 83. Hi ha, i se n'informa, consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutat, consells socials d'urbanisme...) i se'n publiquen els acords, informes o propostes
 84. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i dels pressuposts municipals
 85. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
 86. Hi ha un canal anònim de denúncies per als ciutadans, i s'anuncia
 87. Transparència - Icona G_Medi Ambient

  G. Informació mediambiental i urbanística

  Fletxa_Tornar
 88. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament
 89. Es publiquen les polítiques i els programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els seus informes de seguiment
 90. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi
 91. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental i paisatgístics, i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
 92. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució
 93. Està publicat el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) i es publiquen els mapes i els plànols que el detallen. Es publiquen (i s'hi mantenen) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Es publica informació precisa sobre els usos i les destinacions del sòl.
 94. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques
 95. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants
 96. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius de l'obra i responsable municipal, contractista/tes responsable/es, import pressupostat, període d'execució)
 97. Es difon periòdicament (al menys trimestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)
 98. Inversió en infraestructures per habitant: despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures/nombre d'habitants
 99. Proporció d'ingressos de l'urbanisme: ingressos derivats de l'urbanisme / ingressos totals
 100. Transparència - Icona I_Dret d'accés

  H. Dret d'accés a la informació

  Fletxa_Tornar
 101. Espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a aquest procediment administratiu
 102. Procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici del dret d'accés a la informació; s'ofereix, en qualsevol cas, a la persona interessada, informació sobre les passes que ha de seguir, els horaris i els requisits
 103. Formulari web/canal electrònic per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública
 104. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de la persona interessada, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vegeu usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció/la instal·lació de certificats digitals i/o de l'aportació de dades fiscals
 105. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de la persona interessada, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que en permet conèixer la situació
 106. Formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació
 107. Condicions i procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 108. Àrea o entitat municipal davant la qual s'han de presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 109. Informació estadística de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins termini; desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes
 110. Transparència - Icona I_Informació Rellevant

  I. Altra informació de rellevància per a la ciutadania

  Fletxa_Tornar
 111. Actes generals meses de negociació
 112. Pla normatiu municipal
 113. Pla de control de l'absentisme
 114. Pla Anual de Control Financer 2021-2022
 115. Registre d'Activitats de Tractaments
 116. Decret relatiu a l'aprovació de l'estructura, organització i tasques, sense modificacions retributives de la Intervenció municipal

Data darrera modificació:19 de gener de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226