Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Instagram Facebook

Inici

Indicadors de l'Ajuntament - Publicitat Activa

En compliment amb les obligacions de publicitat activa recollides a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'Ajuntament de Palma ha posat el present Portal de Transparència, que es va crear inicialment amb la següent informació:

 • la definida per Transparencia Internacional al seu Índex per a ajuntaments (ITA - una escala creada amb l'objectiu d'avaluar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols i d'impulsar i propiciar l'augment de la informació que ofereixen als ciutadans i a la societat en el seu conjunt)
 • la definida per l'equip de govern com a rellevant
 • la considerada d'interès pels ciutadans

La informació continguda en aquestes fonts, a més de les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a la seva ordenança tipus, es va recopilar a l'any 2018 i fruit d'aquesta feina es va aprovar  l'Ordenança de l'Ajuntament de Palma (BOIB Núm 156 - 13 / desembre / 2018)

A continuació s'agrupen els indicadors en base al que estableix l'Ordenança de Transparència:

Transparència - Botó A_Informacio Institucional Transparència - Botó B_Informacio Carrecs Transparència - Botó C_Informacio Juridica Transparència - Botó D_Contractació, convenis i subvencions
Transparència - Botó E_Economia Transparència - Botó F_Serveis i Procediments Transparència - Botó G_Mediambient Transparència - Botó H_Dret accés a la informació
Transparència - Botó I_Informació Rellevant
  Transparència - Icona_A

  A. Informació sobre la institució, la seva organització, la planificació i el personal

  Fletxa_Tornar
 1. Competències, funcions i òrgans de govern
 2. Normativa d'aplicació
 3. Identificació dels ens dependents, participats i als que pertany l'Ajuntament
 4. L'organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa
 5. Identificació dels responsables dels distints òrgans assenyalats (perfil i la trajectòria professional organitzativa)
 6. Estructura administrativa departamental (identificació dels responsables)
 7. Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats públics
 8. Els plans i programes anuals i plurianuals (objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució.
 9. El grau de compliment i resultats de plans i programes anuals i plurianuals (objecte d'avaluació i publicació periòdica juntament amb els indicadors de mesura i valoració).
 10. Adreces electròniques del batle i dels regidors i regidores
 11. Ordres del dia previs dels plens municipals
 12. Actes íntegres dels plens municipals
 13. Acords complets de les Juntes de Govern i actes íntegres quan actuen per delegació del ple
 14. Es poden seguir en directe al web i/o hi queden emmagatzemats els vídeos dels plens municipals
 15. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) de l'Ajuntament, com també la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions.
 16. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, i el seu desenvolupament i execució.
 17. Els processos de selecció i provisió de llocs de feina
 18. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança que hi hagi
 19. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència al web de l'Ajuntament. S'han creat les URL:
  - http://portaltransparencia.palma.cat
  - http://transparencia.palma.cat
 20. Hi ha un Cercador intern clarament visible al web de l'Ajuntament
 21. La política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i els arxius de l'Ajuntament
 22. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat provada a alts càrrecs (si no n'hi ha hagut, es publicarà expressament al web)
 23. Transparència - Icona_B

  B. Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

  Fletxa_Tornar
 24. Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l'àmbit de l'aplicació d'aquest títol.
 25. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs
 26. Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Quan el reglament no fixi els termes en què s'han de fer públiques aquestes declaracions s'ha d'aplicar el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat
 27. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
 28. Es publica l'agenda institucional del batle o la batlessa
 29. Es publica l'agenda institucional dels regidors
 30. Despeses de viatge del batle i dels regidors i regidores
 31. Transparència - Icona C_Informació Jurídica

  C. Informació de rellevància jurídica i patrimonial

  Fletxa_Tornar
 32. Els avantprojectes de llei i els projectes de Decrets legislatius la iniciativa dels quals els correspongui, quan se sol·licitin els dictàmens als òrgans consultius corresponents. En el cas en què no sigui preceptiu cap dictamen la publicació s'ha de fer en el moment de la seva aprovació
 33. Les memòries i informes que conformin els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu que regula el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol
 34. Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics
 35. Els documents que, d'acord amb la legislació sectorial vigent, s'hagin de sotmetre a un període d'informació pública durant la seva tramitació
 36. La relació dels béns immobles que siguin de la seva propietat o sobre els quals ostentin algun dret real
 37. Hi ha i es publica un "codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP)
 38. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc)
 39. Transparència - Icona D_Contractació, Convenis i Subvencions

  D. Informació sobre contractació, convenis i subvencions

  Fletxa_Tornar
 40. Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, la durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels quals, si s'escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte.. La publicació de la informació relativa als contractes menors es pot fer trimestralment
 41. Les modificacions i les decisions de desistiment i renúncia dels contractes
 42. El perfil del contractant
 43. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic
 44. La relació dels convenis subscrits (parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si s'escau, les obligacions econòmiques convingudes)
 45. Les encomanes de gestió (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)
 46. Les subcontractacions (adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i l'import)
 47. Les subvencions i les ajudes públiques concedides (import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris)
 48. S'informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les meses de contractació
 49. Es publiquen les actes de les meses de contractació
 50. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma Central del Sector Públic (CSP)
 51. Transparència - Icona E_Economia

  E. Informació econòmica, financera i pressupostària

  Fletxa_Tornar
 52. Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques
 53. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, el batle o el regidor delegat
 54. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal
 55. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)
 56. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/drets reconeguts nets totals)
 57. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)
 58. Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/nombre d'habitants)
 59. Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/nombre d'habitants)
 60. Inversions per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII)/nombre d'habitants)
 61. Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365/drets reconeguts nets)
 62. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 de l'Ordre ministerial HAP (2012/2015)
 63. Es publica l'import del deute públic municipal i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors
 64. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal
 65. Es publiquen els pressuposts dels organismes descentralitzats, els ens institucionals i les societats municipals
 66. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics
 67. L'entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la "Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)
 68. Transparència - Icona F_Serveis i Procediments

  F. Informació sobre serveis i procediments

  Fletxa_Tornar
 69. Es publica el catàleg general de serveis
 70. Seus dels serveis i equipament de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços als seus webs i/o adreces electròniques
 71. La informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i la qualitat dels serveis públics que siguin de la seva competència, en els termes que defineixi cada administració competent
 72. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen
 73. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència indicant-ne l'objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu i si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica
 74. Es pot veure a la portada d'inici el mapa del mateix web de l'Ajuntament
 75. S'informa al web sobre la situació i els talls de trànsit i/o les incidències als serveis municipals
 76. Es preveu un espai al web municipal perquè els grups polítics municipals expressin les seves opinions i propostes
 77. Hi ha al web fòrums de discussió o perfils de xarxes socials: facebook, twitter i Youtube
 78. Hi ha i es publica un reglament de participació ciutadana
 79. Hi ha, i se n'informa, consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutat, consells socials d'urbanisme...) i se'n publiquen els acords, informes o propostes
 80. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i dels pressuposts municipals
 81. Hi ha un canal anònim de denúncies per als ciutadans, i s'anuncia
 82. Transparència - Icona G_Medi Ambient

  G. Informació mediambiental i urbanística

  Fletxa_Tornar
 83. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament
 84. Es publiquen les polítiques i els programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els seus informes de seguiment
 85. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi
 86. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental i paisatgístics, i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
 87. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució
 88. Està publicat el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) i es publiquen els mapes i els plànols que el detallen. Es publiquen (i s'hi mantenen) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Es publica informació precisa sobre els usos i les destinacions del sòl.
 89. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques
 90. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants
 91. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius de l'obra i responsable municipal, contractista/tes responsable/es, import pressupostat, període d'execució)
 92. Es difon periòdicament (al menys trimestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)
 93. Inversió en infraestructures per habitant: despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures/nombre d'habitants
 94. Proporció d'ingressos de l'urbanisme: ingressos derivats de l'urbanisme / ingressos totals
 95. Transparència - Icona I_Dret d'accés

  H. Dret d'accés a la informació

  Fletxa_Tornar
 96. Espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a aquest procediment administratiu
 97. Procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici del dret d'accés a la informació; s'ofereix, en qualsevol cas, a la persona interessada, informació sobre les passes que ha de seguir, els horaris i els requisits
 98. Formulari web/canal electrònic per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública
 99. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de la persona interessada, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vegeu usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció/la instal·lació de certificats digitals i/o de l'aportació de dades fiscals
 100. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de la persona interessada, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que en permet conèixer la situació
 101. Formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació
 102. Condicions i procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 103. Àrea o entitat municipal davant la qual s'han de presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 104. Informació estadística de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins termini; desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes
 105. Transparència - Icona I_Informació Rellevant

  I. Altra informació de rellevància per a la ciutadania

  Fletxa_Tornar
 106. Actes generals meses de negociació
 107. Pla normatiu municipal
 108. Pla de control de l'absentisme
 109. Pla Anual de Control Financer 2021-2022
 110. Registre d'Activitats de Tractaments
 111. Decret relatiu a l'aprovació de l'estructura, organització i tasques, sense modificacions retributives de la Intervenció municipal
 112. Plans i memòries en matèria de transparència de l'Ajuntament de Palma
 113. Instrucció sobre els contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Data darrera modificació:10 de juny de 2022

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226