Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici

Indicadors de l'Ajuntament - Publicitat Activa

En relació amb la publicitat activa, i d'acord amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha decidit publicar al web:

 • la informació que determina la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • la informació definida per Transparencia Internacional al seu Índex per a ajuntaments (ITA - una escala creada amb l'objectiu d'avaluar el nivell de transparència dels ajuntaments espanyols i d'impulsar i propiciar l'augment de la informació que ofereixen als ciutadans i a la societat en el seu conjunt)
 • la informació definida per l'equip de govern com a rellevant
 • la informació considerada d'interès pels ciutadans

A continuació s'agrupen els indicadors en base a la proposta d'Ordenança de la FEMP.

Transparència - Botó A_Informacio Institucional Transparència - Botó B_Informacio Carrecs Transparència - Botó C_Informacio Juridica Transparència - Botó D_Contractació, convenis i subvencions
Transparència - Botó E_Economia Transparència - Botó F_Serveis i Procediments Transparència - Botó G_Mediambient Transparència - Botó H_Dret accés a la informació
Transparència - Botó I_Informació Rellevant
  Transparència - Icona_A

  A. Informació institucional, organitzativa i de planificació

  Fletxa_Tornar
 1. S'especifiquen els diversos organismes de govern i les seves funcions respectives (incloses, si escau, les juntes de districte o barris)
 2. La Normativa que es d'aplicació a l'Ajuntament
 3. L'estructura organitzativa: organigrama actualitzat que identifiqui els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional
 4. S'especifiquen les adreces electròniques del batle o la batlessa i dels regidors o les regidores de l'Ajuntament
 5. Ordres del dia previs dels plens municipals
 6. Actes íntegres dels plens municipals
 7. Acords complets de les Juntes de Govern i actes íntegres quan actuen per delegació del ple
 8. Es poden seguir en directe al web i/o hi queden emmagatzemats els vídeos dels plens municipals
 9. Les resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els empleats públics
 10. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps prevists per a la seva consecució
 11. Els plans i programes anuals i pluriennals ( objectius concrets, així com les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució)
  El grau de compliment i resultats de plans i programes anuals i plurianuals (objecte d'avaluació i publicació periòdica juntament amb els indicadors de mesura i valoració)
 12. Estan aprobats i es publiquen l'Agenda Local 21 i el Pla estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
 13. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança que hi hagi.
 14. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, i el seu desenvolupament i execució.
 15. Els processos de selecció i provisió de llocs de feina
 16. Es publica de forma completa la Relació de llocs de feina (RLF) o les plantilles de personal dels organismes descentralitzats, els ens instrumentals i les societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança que hi hagi
 17. S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència al web de l'Ajuntament. S'han creat les URL:
  - http://portaltransparencia.palma.cat
  - http://transparencia.palma.cat
 18. Hi ha un Cercador intern clarament visible al web de l'Ajuntament
 19. La política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i els arxius de l'Ajuntament
 20. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat provada a alts càrrecs (si no n'hi ha hagut, es publicarà expressament al web)
 21. Transparència - Icona_B

  B. Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat de les entitats

  Fletxa_Tornar
 22. Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l'àmbit de l'aplicació d'aquest títol. Igualment, s'han de fer públiques les indemnitzacions percebudes, si s'escau, en ocasió de l'abandonament del càrrec
 23. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandonament dels càrrecs
 24. Les declaracions anuals de béns i activitats dels representants locals, en els termes que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Quan el reglament no fixi els termes en què s'han de fer públiques aquestes declaracions s'ha d'aplicar el que disposa la normativa de conflictes d'interessos en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat
 25. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions
 26. Es publica l'agenda institucional del batle o la batlessa
 27. Es publica l'agenda institucional dels regidors
 28. Transparència - Icona C_Informació Jurídica

  C. Informació de rellevància jurídica i patrimonial

  Fletxa_Tornar
 29. La Normativa que es d'aplicació a l'Ajuntament
 30. Els avantprojectes de llei i els projectes de Decrets legislatius la iniciativa dels quals els correspongui, quan se sol·licitin els dictàmens als òrgans consultius corresponents. En el cas en què no sigui preceptiu cap dictamen la publicació s'ha de fer en el moment de la seva aprovació
 31. Les memòries i informes que conformin els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu que regula el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol
 32. Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en què suposin una interpretació del dret o tinguin efectes jurídics
 33. Els documents que, d'acord amb la legislació sectorial vigent, s'hagin de sotmetre a un període d'informació pública durant la seva tramitació
 34. La relació dels béns immobles que siguin de la seva propietat o sobre els quals ostentin algun dret real
 35. Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament
 36. Es publica l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament
 37. Hi ha i es publica un "codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP)
 38. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afecten l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc)
 39. Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, quan són definitius
 40. Transparència - Icona D_Contractació, Convenis i Subvencions

  D. Informació sobre contractació, convenis i subvencions

  Fletxa_Tornar
 41. Tots els contractes, amb indicació de l'objecte, la durada, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat per a la seva formalització, els instruments a través dels quals, si s'escau, s'ha publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat de l'adjudicatari, així com les modificacions del contracte. Igualment són objecte de publicació les decisions de desistiment i renúncia dels contractes. La publicació de la informació relativa als contractes menors es pot fer trimestralment
 42. Es publica la llista d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques
 43. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants
 44. Les modificacions i les decisions de desistiment i renúncia dels contractes assenyelats en el paràgref a)
 45. El perfil del contractant
 46. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic
 47. La relació dels convenis subscrits (parts signants, el seu objecte, el termini de durada, les modificacions fetes, els obligats a la realització de les prestacions i, si s'escau, les obligacions econòmiques convingudes)
 48. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament
 49. Les comandes de gestió (objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques)
 50. Les subcontractacions (adjudicataris, procediment seguit per a l'adjudicació i l'import)
 51. Les subvencions i les ajudes públiques concedides (import, l'objectiu o la finalitat i els beneficiaris)
 52. S'informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les meses de contractació
 53. Es publiquen les actes de les meses de contractació
 54. L'Ajuntament informa explícitament al web que publica els seus contractes a la Plataforma Central del Sector Públic (CSP)
 55. Les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels grups municipals
 56. Transparència - Icona E_Economia

  E. Informació econòmica, financera i pressupostària

  Fletxa_Tornar
 57. Els pressupostos, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d'execució i sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques
 58. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, el batle o el regidor delegat
 59. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'autoritat independent de responsabilitat fiscal
 60. Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost)
 61. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/drets reconeguts nets totals)
 62. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera)
 63. Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris/nombre d'habitants)
 64. Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes/nombre d'habitants)
 65. Inversions per habitant (obligacions reconegudes netes (cap. VI i VII)/nombre d'habitants)
 66. Període mitjà de cobrament (drets pendents de cobrament (cap. I a III) x 365/drets reconeguts nets)
 67. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors (art. 16.7 de l'Ordre ministerial HAP (2012/2015)
 68. Es publica l'import del deute públic municipal i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors
 69. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i/o els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal
 70. Es publiquen els pressuposts dels organismes descentralitzats, els ens institucionals i les societats municipals
 71. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics
 72. L'entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la "Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)
 73. Transparència - Icona F_Serveis i Procediments

  F. Informació sobre serveis i procediments

  Fletxa_Tornar
 74. Es publica el catàleg general de serveis
 75. Seus dels serveis i equipament de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços als seus webs i/o adreces electròniques
 76. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen
 77. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència indicant-ne l'objecte, els tràmits, els terminis, el sentit del silenci administratiu i si escau, formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica
 78. Es pot veure a la portada d'inici el mapa del mateix web de l'Ajuntament
 79. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions (almenys del nombre de preguntes rebudes i de les contestades)
 80. S'informa al web sobre la situació i els talls de trànsit i/o les incidències als serveis municipals
 81. Es preveu un espai al web municipal perquè els grups polítics municipals expressin les seves opinions i propostes
 82. Es preveu al web un espai reservat a les diferents associacions de veïns del municipi i s'hi publica una relació dels temes o preguntes formulades per les dites associacions
 83. Hi ha al web fòrums de discussió o perfils de xarxes socials: facebook, twitter i Youtube
 84. Hi ha i es publica un reglament de participació ciutadana
 85. Hi ha, i se n'informa, consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutat, consells socials d'urbanisme...) i se'n publiquen els acords, informes o propostes
 86. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i dels pressuposts municipals
 87. Hi ha una/es carta/es de serveis municipals i s'informa d'aquesta/es i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.
 88. Hi ha un canal anònim de denúncies per als ciutadans, i s'anuncia
 89. Transparència - Icona G_Medi Ambient

  G. Informació mediambiental i urbanística

  Fletxa_Tornar
 90. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament
 91. Es publiquen les polítiques i els programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els seus informes de seguiment
 92. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) al municipi
 93. Es publiquen els estudis d'impacte ambiental i paisatgístics, i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
 94. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució
 95. Està publicat el Pla general d'ordenació urbana (PGOU) i es publiquen els mapes i els plànols que el detallen. Es publiquen (i s'hi mantenen) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Es publica informació precisa sobre els usos i les destinacions del sòl.
 96. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques
 97. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants
 98. S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius de l'obra i responsable municipal, contractista/tes responsable/es, import pressupostat, període d'execució)
 99. Es difon periòdicament (al menys trimestralment) informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i/o les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)
 100. Inversió en infraestructures per habitant: despeses de l'exercici (executats) en inversió (capítol 6) en infraestructures/nombre d'habitants
 101. Proporció d'ingressos de l'urbanisme: ingressos derivats de l'urbanisme / ingressos totals
 102. Transparència - Icona I_Dret d'accés

  H. Dret d'accés a la informació

  Fletxa_Tornar
 103. Espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per a difondre el dret d'accés a la informació i per a facilitar l'accés a aquest procediment administratiu
 104. Procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici del dret d'accés a la informació; s'ofereix, en qualsevol cas, a la persona interessada, informació sobre les passes que ha de seguir, els horaris i els requisits
 105. Formulari web/canal electrònic per a formular sol·licituds d'accés a la informació pública
 106. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de la persona interessada, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vegeu usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció/la instal·lació de certificats digitals i/o de l'aportació de dades fiscals
 107. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de la persona interessada, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que en permet conèixer la situació
 108. Formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació
 109. Condicions i procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 110. Àrea o entitat municipal davant la qual s'han de presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació
 111. Informació estadística de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins termini; desestimades, en tot o en part, i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes
 112. Transparència - Icona I_Informació Rellevant

  I. Altra informació de rellevància per a la ciutadania

  Fletxa_Tornar
 113. Actes generals meses de negociació

Data darrera modificació:8 de febrer de 2018

Seu Electrònica
Certificat de residència per a viatges Portal de Transparència Sol·licitud Cita prèvia El Batle Serveis atenció violència de gènere Accessibilitat Oficines d'Atenció a la Ciutadania - 010 Projectes cofinançats per Fons Europeus Perfil del contractant tufaspalma.catAquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Factura electrònica Targeta Ciutadana Queixes i suggeriments No disposam de la informació que cercau? Podeu exercir el vostre dret d'accés, fent una petició a l'Ajuntament perquè us la faci arribar. Aquest enllaç s'obrirà en una finestra nova Oferta pública de feina Tauler d'edictes i anuncis

© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226