Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Atenció Ciutadana -> Atenció telefònica -> Sol·licitud Cita prèvia Padró Municipal Habitants

Full informatiu de la secció de Població

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR PER A ALTES I CANVIS DE DOMICILI AL PADRÓ MUNICIPAL

1.   Full d'inscripció padronal o declaració de canvi de domicili firmada per tots els majors de 18 anys inscrits en aquests documents.

2.   Original del document que acrediti la identitat de les persones inscrites:

2.1.  Espanyols: En cas d'alta padronal: DNI original o document que demostri el núm. de DNI (com el carnet de conduir o fotocòpia compulsada) (original del llibre de família per als menors de quinze anys)En cas de canvi de domicili: també s'accepta el passaport (original del llibre de família per als menors de quinze anys)

2.2.  Estrangers comunitaris: Passaport vigent o document en vigor acreditatiu de la seva identitat expedit per les autoritats del país de procedència. Opcionalment i per obtenir més avantatges, presentar el certificat del Registro General de Extranjeros.

2.3.  Estrangers no comunitaris: passaport o targeta de residència vigent.

3.   Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge:

3.1.  Si l'empadronament és en un habitatge de la seva propietat, ha de presentar l'escriptura original o nota simple del Registre de la propietat.

3.2.  Si és la persona titular d'un contracte de lloguer s'ha de presentar l'original de l'esmentat document en vigor, juntament amb el rebut de pagament del mes en curs o l'anterior, (segons el dia de la cita).

3.3.  Si és la persona titular d'un contracte de subministrament de gas, aigua o electricitat, s'ha de presentar l'original de l'esmentat document en vigor.

3.4.  Si es justifica l'ocupació de l'habitatge mitjançant qualsevol dels documents esmentats als apartats 3.1, 3.2 i 3.3, sense ser-ne titular, ha de presentar, a més de la documentació indicada als esmentats apartats, un imprès d'autorització (imprès d'autorització d'empadronament) emplenat i firmat per la persona titular del document i una fotocòpia del document d'identitat d'aquesta (vegeu l'apartat 2).

4.   En els supòsits d'alta o canvi de domicili només de menors d'edat en general, de menors que conviuen amb un dels pares, de menors que conviuen amb persona diferent dels seus pares, consultau prèviament la Secció de Població.

.

BAIXES DEL PADRÓ MUNICIPAL PER CANVI DE RESIDÈNCIA

 • El canvi de residència de ciutadans espanyols es produeix de forma automàtica, amb motiu de l'alta en un altre municipi o consolat.
 • El canvi de residència de ciutadans estrangers es produeix de forma automàtica, amb motiu de l'alta en un altre municipi. En cas de trasllat a l'estranger, heu de sol·licitar la baixa patronal, presentant l'original del document d'identitat (vegeu l'apartat 2) i signar sol·licitud, a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC)

RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PADRONAL PER CADUCITAT

 • D'acord amb l'art. 16.1.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, tots els residents no comunitaris que no disposin d'una autorització de residència permanent han de renovar la seva inscripció padronal cada dos anys. El transcurs del termini assenyalat és causa per acordar la caducitat de la inscripció padronal, amb els consegüents perjudicis que se'n poden derivar per a la persona interessada.
 • L'Ajuntament de Palma fa preavisos a totes les persones afectades amb dos mesos d'antelació a la data de caducitat.
 • La documentació que s'ha presentar per renovar la inscripció padronal per caducitat és la següent:

  1.   El preavís o notificació firmat per la persona interessada (si l'ha rebut).

  2.   Algun dels següents documents identificatius:

  2.1.  Permís de residència i/o treball (en cas de caducitat, s'ha de presentar sol·licitud de renovació).

  2.2.  Passaport en vigor (en cas de caducitat, s'ha de presentar sol·licitud de renovació).

  2.3.  En cas de menors ha de comparèixer el pare, la mare o el tutor, i aportar l'original d'un dels documents identificatius citats a l'apartat anterior (tant del/de la menor com del/de la representant).

MOVIMENT NATURAL DE POBLACIÓ

 • Les altes per naixements i les baixes per defunció al Padró es produeixen d'ofici (comunicació dels registres civils).
 • Si es vol tramitar directament, s'ha de presentar l'original del llibre de família (inscripció de naixement) o de la partida de defunció.

Sol·licitud de cita prèvia:

Cal recordar que les operacions relacionades amb el cens són amb cita prèvia sempre que es tracti d'altes i canvis de domicili. La cita prèvia es pot sol·licitar:

 • a través d'aquesta pàgina fent clic aquí
 • presencialment a la mateixa oficina
 • telefònicament:
  • al 010 de les 14 hores a les 7 del matí.
  • al 971225900 o 630308226 si telefonen fora de Palma

Anul·lar cita prèvia:

 • telefònicament al 010 les 24 hores del dia
 • a través de la pàgina web
Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:9 d'octubre de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226