Català | Español | English | Deutsch Buscar
Canal Palma YouTube Canal Ajuntament de Palma twitter Canal Ajuntament de Palma Facebook

Inici -> Gestions i tràmits -> Registre de Subvencions

Convocatòria de subvencions per a federacions i agrupaments d'entitats juvenils per a l'any 2016

La Junta de Govern, en sessió de dia 24 de febrer de 2016, va adoptar el següent ACORD:

1r Aprovar les adjuntes Bases de subvencions per a per a federacions i agrupaments d'entitats juvenils de Palma per a 1r l'any 2016, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del 26 de febrer de 2015 i publicada al BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015, mitjançant un règim de concurrència competitiva, per un import màxim de 49.500,00 € (QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS EUROS).

2n Remetre a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el present acord amb les Bases de subvencions adjuntes.

3r Un cop publicat el present acord amb les Bases de la convocatòria al BOIB, concedir un termini de presentació de sol·licituds de 30 dies
naturals, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació.

4t La despesa d'aquesta convocatòria de subvencions que suposa la quantitat de 49.500 €, es consignarà amb càrrec a la partida 20.337.10.489.02 del Pressupost de Despeses per a l'any 2017, Reserva de Crèdit núm. 220169000011.

Tota la documentació al tràmit Joventut.02

Data de publicació: 22 de març de 2016

Entrada en vigor: 22 de març de 2016
Fi de vigor: 22 de març de 2017

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:28 de juliol de 2017


© Ajuntament de Palma. Plaça de Cort, 1 . 07001 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971225900 - 630308226